เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี แอนด์ เอ็นแอ็ดวานซ์ จำกัด

222/64 หมู่ที่1  แขวงออเงิน

เขตสายไหม      กรุงเทพฯ 10220

Tel: 02-563-4193, 533-3307, 081-712-1789

Fax : 02-563-4193

E-mail :admin@pnadvance.co.th, pnadvance@hotmail.com, 
                          2002   
                                             
                                            -  บริษัทฯ ได้เริ่มจดทะเบียน ก่อตั้งบริษัท  P&N ADVACE CO.,LTP.

                          2003   
                                             
                                            -  บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และได้ขยายจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

                          2004   
                                             
                                            -  บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท KOKI PRODUCT CO.,LTP. เป็นตัวแทนฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ของ  
KOKI PRODUCT

                          2005   
                                             
                                            -  บริษัทฯ เพิ่มกำลังขยายงานด้านการขาบให้ครอบคลุม ลูกค้าทั่วประเทศไทย และได่เพิ่ม PRODUCT มากขึ้นจากเดิมเพื่อตอบ
                 สนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

                          2006   
                                             
                                            -  บริษัทฯได้พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยยึดหลักการให้บริการที่ตรงต่อ
               
เวลาและรับผิดชอบต่อสินค้าดีที่สุด

                          2007   
                                             
                                            -  บริษัทฯได้เพิ่มศักยภาพทางด้านการขาย และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และได้คัดสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาต้นทุนที่ถูก
             กว่ามาเสนอขายให้กลับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

                          2008   
                                             
                                            -  บริษัทฯได้เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากมาย โดยมีสินค้าราคาถูกลงแต่คุณภาพดีมาให้บริการเพิ่มมากขึ้น

                          2009   
                                             
                                            -  บริษัทฯได้ขยายกลุ่มลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภทมากขึ้น

                          2010  
                                             
                                            -  บริษัทฯได้เพิ่มสินค้าหลากหลายประเภทมากขึ้น ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ล่ะบริษัท

                          2011  
                                             
                                            -  บริษัทฯได้เพิ่มจำนวนพนักงานขายมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า ที่มากขึ้นและได้เพิ่มสินค้าหลากลาย
               ประเภทมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

                          2012 - 2015  
                                             
                                            -  บริษัทฯได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของบริษัท พิแอนด์เอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด เพื่อการแข่งขันการเข้าสู่ประชาคม
               อาเซียน (AEC) บริษัท จะมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และราคาสินค้ารวมทั้งการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา